คู่มือ “Guidelines for OIT 2022: ข้อแนะนำการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับ อปท.”

  • ย้อนกลับ
  • คู่มือ “Guidelines for OIT 2022: ข้อแนะนำการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับ อปท.”