กำหนดการสัมมนา "ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" ครั้งที่ 1 - 9

กำหนดการ
สัมมนา "ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" ครั้งที่ 1 - 9