ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "ส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับ อปท. (พ.ศ.2566-2570)

#ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ฟรีทาง YouTube Live #พร้อมรับเกียรติบัตร #ส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 14.30 น. พร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษ #ธรรมาภิบาลกับการป้องกันการทุจริตในท้องถิ่นไทย โดย ศาสตราจารย์ ดร.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ประธานอนุกรรมการ ป.ป.ช. ด้านพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล อปท. 
#ลงทะเบียนคลิก  https://forms.gle/oHxNXdhY9NRmdXFs7