ข้อคำนึงในการให้และรับของขวัญในช่วงเทศกาลเกษียณอายุราชการ

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญชวนเจ้าพนักงานของรัฐทุกคนทุกตำแหน่งเปลี่ยนวัฒนธรรมการให้และรับของขวัญในช่วงเกษียณอายุราชการ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและความผิดตามกฎหมาย ป.ป.ช. 

"ของขวัญวันเกษียณ...เปลี่ยนเป็นคำอวยพร"

พบเห็นพฤติกรรมการรับทรัพย์สินของเจ้าพนักงานของรัฐเกินกว่า 3,000 บาท หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำหนด โปรดแจ้งสายด่วน ป.ป.ช. 1205