"แนวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564" ตามแบบวัดการรับรู้ IIT (ตัวชี้วัดที่ 1-5) และแบบวัดการรับรู้ EIT (ตัวชี้วัดที่ 6-8)

  • ย้อนกลับ
  • "แนวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564" ตามแบบวัดการรับรู้ IIT (ตัวชี้วัดที่ 1-5) และแบบวัดการรับรู้ EIT (ตัวชี้วัดที่ 6-8)