แนวทางการดำเนินงานเพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับ อปท. (ตัวชี้วัดที่ 1-8)

  • ย้อนกลับ
  • แนวทางการดำเนินงานเพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับ อปท. (ตัวชี้วัดที่ 1-8)